5U-7U 上架式机箱

机架式安装方式是最有效的,最流行的机箱样式,适用于工业工程环境中。IEI的机架式产品的设计由1U到7U,功能齐全,格外活。

 

RACK-500G

5U 5槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-900G

5U 10槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-3035G

7U 20槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

页次: 1/1  每页: 40  共: 3  分页: [1]