1U-3U 上架式机箱

机架式安装方式是最有效的,最流行的机箱样式,适用于工业工程环境中。IEI的机架式产品的设计由1U到7U,功能齐全,格外灵活。

 

RACK-1150G

1U3槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-1151G

1U3槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-220G

2U 6槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-221G

2U 6槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-2000G

2U 6槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-2100G

2U 6槽全长卡机架式机箱

Datasheet        Download

RACK-1350G

3U机架式机箱,搭配工业主板

Datasheet        Download

页次: 1/1  每页: 40  共: 7  分页: [1]